Byns gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter,varom icke i lag eller författning särskilt stadgas samt förvaltningen av de samfällda ägor och rättigheter, vilka vid skifte eller annan laga delning å Jävrebyn undantagits för byns gemensamma behov eller uteslutits från delning, skola handhavas av byastämma, byastyrelse och ålderman.

Skriften här ovan är hämtat från ”Byaordning för Jävrebyn” som jävreborna antog den 20 februari 1946. Men långt innan dess hade byns gemensamma angelägenheter skötts av byamän. I den byakista som förvaras i Hortlax finns dokument från början av 1800-talet som visar detta. Nu är det bland annat uthyrning av villatomter och fiskevatten, bysågen och kvarnen, badplatsen och området vid fyren som faller på byamännens ansvar.

Nuvarande medlemmar i byastyrelsen är följande:

Ordförande Tore Stenberg 0911- 38361
Sekreterare Östen Lundberg 0911- 38311
Kassör Jenny Westerlund 0911-38125
Ledamot Helge Gustavsson 0911- 38319
Ledamot Lars Nyström 0911- 36014